Betoog

Inspelen op de zienswijze van de ander: positieve houding, neutrale houding , negatieve houding ten opzichte van jouw standpunt….

Algemene vragen bij een betoog

  1. Wat is het standpunt van de auteur?
  2. Met welke argumenten onderbouwt hij/zij zijn standpunt?
  3. Wat voor soort argumenten zijn dit?
  4. Welk argument vind jij niet zo sterk? Waarom niet, oftewel: op welke manier kun jij dit argument makkelijk verwerpen?
  5. Welke aspecten vóór en tegen kun jij zelf bedenken? Vul aan met minstens twee nieuwe ideeën.
  6. Welke aspecten kun je nog meer belichten?
  7. Wat is jouw mening over dit onderwerp? Formuleer in een hele zin.Waarom vind jij dit? Gebruik minimaal drie argumenten in hele zinnen.
  8. Is dit voldoende om een ander te overtuigen?

Zie ook het bewaar- en opzoekboekje schrijven

De schrijfopdracht ‘Een kort betoog’ : studenten geven aan het lastig te vinden om een onderwerp te kiezen. Voorbeeld: Voor TLI (Tuin en Landschap) kun je denken aan het overtuigen van een ander over een bepaald aspect: bijvoorbeeld over het wel of niet gebruiken van biologische bestrijdingsmiddelen. Denk ook aan factoren in relatie tot klimaatverandering die van invloed zijn op gewassenteelt, zoals bodemdaling, verdroging, verandering van grondwaterstanden of effecten van intensivering van grondwaterwinning en verzilting (nieuwe drassige en droge gebieden).  Misschien kun je aansluiten bij de actualiteit onder de noemer van klimaatslimme landbouw. Denk hierbij aan het vastleggen van kooldioxide in de bodem of de teelt van bio-energie gewassen, dieper wortelende gewassen of strokenteelt en andere vormen van diversiteit in gewassen (risicospreiding). Of geef je mening over het nut van toepassingen zoals  teeltkappen, hagelnetten, irrigatiesystemen en andere oplossingen bij toenemende extreme weersomstandigheden. In meer stedelijk gebied kun je denken aan een pleidooi voor (of tegen) een natuurlijk systeem voor waterberging in de ondergrond en (stedelijk) groen voor het regelen van de temperatuur.  Jullie weten zelf vast ook de nodige linken te leggen naar onderwerpen op je vakgebied!

Neem eens een kijkje op de website van Groen Kennisnet of op Akkerbouw Actueel  en Nieuwe Oogst en Boerderij. Verschillende artikelen ter inspiratie staan onder ‘Artikelen’

https://padlet.com/kunstschakel/bouwplan

2017…..
Verkeerd gebruik van argumenten: verkeerde autoriteit, overhaaste generalisatie, persoonlijke aanval / op de man spelen, het ontduiken van de bewijslast, …..
….want, dus