Betoog

Inspelen op de zienswijze van de ander: positieve houding, neutrale houding , negatieve houding ten opzichte van jouw standpunt….

De schrijfopdracht ‘Een kort betoog’ : studenten geven aan het lastig te vinden om een onderwerp te kiezen. Voorbeeld: Voor TLI (Tuin en Landschap) kun je denken aan het overtuigen van een ander over een bepaald aspect: bijvoorbeeld over het wel of niet gebruiken van biologische bestrijdingsmiddelen. Denk ook aan factoren in relatie tot klimaatverandering die van invloed zijn op gewassenteelt, zoals bodemdaling, verdroging, verandering van grondwaterstanden of effecten van intensivering van grondwaterwinning en verzilting (nieuwe drassige en droge gebieden).  Misschien kun je aansluiten bij de actualiteit onder de noemer van klimaatslimme landbouw. Denk hierbij aan het vastleggen van kooldioxide in de bodem of de teelt van bio-energie gewassen, dieper wortelende gewassen of strokenteelt en andere vormen van diversiteit in gewassen (risicospreiding). Of geef je mening over het nut van toepassingen zoals  teeltkappen, hagelnetten, irrigatiesystemen en andere oplossingen bij toenemende extreme weersomstandigheden. In meer stedelijk gebied kun je denken aan een pleidooi voor (of tegen) een natuurlijk systeem voor waterberging in de ondergrond en (stedelijk) groen voor het regelen van de temperatuur.  Jullie weten zelf vast ook de nodige linken te leggen naar onderwerpen op je vakgebied!

Neem eens een kijkje op de website van Groen Kennisnet of op Akkerbouw Actueel  en Nieuwe Oogst en Boerderij. Verschillende artikelen ter inspiratie staan onder ‘Artikelen’

https://padlet.com/kunstschakel/bouwplan
2017…..